Ochrana osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR")

I. Správce osobních údajů

Prodesi, v.o.s., se sídlem Husitská 36/502, 130 00 Praha 3, identifikační číslo: 26512742 (dále jen „správce")
vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování vašich osobních údajů a o vašich právech.

II. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém nám byly poskytnuty v rámci vašeho dřívějšího souhlasu. Jedná se o:

 • jméno a příjmení
 • emailová adresa
 • telefonický kontakt (týká se pouze předplatného, soutěží nebo nákupu produktů)

Jiné osobní údaje v této souvislosti nejsou zpracovávány.

Osobní údaje správce získal přímo od vás, a to zejména z vyplněných formulářů, vzájemné komunikace nebo z uzavřených smluv. Mimo to mohou osobní údaje pocházet také z veřejně dostupných zdrojů, rejstříků a evidencí, například z obchodního rejstříku, profesních registrů apod., a dále z informací ze sociálních sítí a internetu, které jste tam vy sám/sama umístil/a.

III. Účel zpracování

Účelem zpracování výše uvedených osobních údajů je

 • poskytování informací o předplatném
 • upozornění na aktuální nebo mimořádné vydání časopisu
 • informace o aktualitách na webech správce
 • vaše účast v soutěžích a anketách

IV. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce ve svém sídle pomocí IT prostředků prostřednictvím pověřených pracovníků. Zpracování probíhá za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

V. Právní základ zpracování

Správce zpracovává osobní údaje v souladu se čl. 6 písm. 1 odst. f) Nařízení GDPR – zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

VI. Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány a ukládány nejméně po dobu trvání smlouvy. Některé osobní údaje potřebné např. pro daňové a fakturační povinnosti budou uchovávány déle, zpravidla 5 let počínaje rokem následujícím od vzniku uchovávané skutečnosti.

Osobní údaje, které jsou důležité pro uplatnění oprávněných zájmů správce, budou uchovávány maximálně po dobu 3 let od konce smluvního vztahu se správcem.

Osobní údaje zpracovávané pro marketingové účely budou uchovávány maximálně po dobu 3 let od jejich získání.

Osobní údaje nebudou nikdy uchovávány déle, než je zákonem stanovené maximum. Po uplynutí archivační doby budou osobní údaje bezpečně a nenávratně zničeny tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

VII. Práva subjektů údajů

 • V souladu se čl. 12 GDPR vás informujeme, že máte právo uplatnit právo na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

  • účelu zpracování,
  • kategorii dotčených osobních údajů,
  • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny
  • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
  • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů,
  • pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

 • Jako subjekt údajů můžete kdykoliv podat námitku proti zpracování, na jejímž základě nebudou vaše osobní údaje k výše uvedeným účelům využívány, případně mohou být odstraněny. Námitku můžete podat písemně na adrese Husitská 36/502, 130 00 Praha 3 nebo emailem na adrese info@salondrevostaveb.cz.

 • Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: 

  • požádat správce o vysvětlení.
  • požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.

 • Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.

 • Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.

 • Postup podle odstavce 2 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.

 • Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Dne 1. 10. 2020

Za správce Prodesi, v.o.s.
Ing. arch. Pavel Horák
společník